Chuyên ngành Dược lâm sàng

Dược lâm sàng là một trong những định hướng chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):

  • Sinh viên sau khi tốt nghiệp thể hiện được vai trò người Dược sĩ lâm sàng chăm sóc sức khỏe cộng đồng; có trách nhiệm pháp luật, đạo đức và chuyên môn đáp ứng khâu cuối cùng trong chuỗi cung ứng dược phẩm và chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe.
  • Trở thành Dược sĩ lâm sàng có năng lực tham gia xây dựng, triển khai và theo dõi kế hoạch điều trị cho người bệnh cùng các hoạt động thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, an toàn và kinh tế, tham gia hành nghề ở nhiều loại hình cơ sở y tế khác nhau: bệnh viện, phòng khám đa khoa, nhà thuốc cộng đồng, phòng khám bác sĩ gia đình, viện dưỡng lão và các loại hình chăm sóc sức khoẻ khác.
  • Cung ứng nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển của ngành Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Số: 68/QĐ-TTg năm 2014 , ngành dược trong cả nước được đặt ra nhiều mục tiêu như 50% bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương có bộ phận Dược lâm sàng, 50% bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện tư nhân có hoạt động dược lâm sàng, Dược sĩ lâm sàng chiếm 30%.