• Trang chủ /
  • Sinh viên, Tin tức
  • / [TB]mở bổ sung học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2017 khoa Dược-Học kì 3 năm 2021-2022

[TB]mở bổ sung học phần thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2017 khoa Dược-Học kì 3 năm 2021-2022

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022.

Căn cứ vào tình hình đào tạo tại khoa Dược.

Khoa Dược thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học chính quy khóa 2017 về việc đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp bổ sung trong học kì 3 năm 2021-2022 cụ thể như sau:

  • Đối với sinh viên chưa đăng ký được học phần thực tập tốt nghiệp vào học kỳ 2/2021 thì Khoa sẽ mở bổ sung học phần thực tập tốt nghiệp vào học kỳ 3/2021, dự kiến sinh viên đăng ký vào ngày 30/03/2022 và bắt đầu học từ ngày 13/06/2022 đến 02/10/2022, học phần thực tập tốt nghiệp vẫn không xét điều kiện. Khoa tổ chức đào tạo học phần thực tập tốt nghiệp và các học phần chuyên đề trong khoảng thời gian này không bị trùng lịch học của sinh viên và sinh viên có thể đăng ký được.
  • Đối với các trường hợp sinh viên chính quy khóa 2017 đã đăng ký các học phần trong học kỳ 2/2021 và chưa đăng ký được học phần thực tập tốt nghiệp tổ chức trong kỳ 2/2021 thì sinh viên đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp vào đợt bổ sung này. Khoa sẽ không giải quyết các trường hợp thay đổi lịch học các học phần đã đăng ký trước đó.

Call Now